Látogatási szabályzat

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

 1. A Safari Parkot, Állatsimogatót az egész Állatkerttel együttesen és a hozzá kapcsolódó vendéglátó és szórakoztató attrakciókat és szolgáltatásokat minden belépő csak saját felelősségére veheti igénybe. Bármilyen keletkezett vagyoni kár, vagy baleset esetén az üzemeltetőt felelősség nem terheli.
 2. A látogatók kötelesek a pénztárnál jegyet váltani, és a jegyüket a látogatás végéig megőrizni.
 3. A Safari Parkba való belépést követően ugyanazzal a jeggyel ismételten belépni nem lehetséges. A látogatás bármilyen okból történő megszakítása esetén, valamint technikai hibából eredő szolgáltatás csökkentésnél, vagy egyéb vis major esetben az állatkert nem köteles visszatéríteni a belépőjegy árát.
 4. A látogató tudomásul veszi, hogy köteles figyelembe venni a Safari Park munkatársai által írásban, szóban, vagy más módon közölt figyelmeztetéseket és utasításokat.
 5. A látogatók kötelesek a táblákon szereplő figyelmeztetéseket és tiltásokat betartani.
 6. A látogatók csak a kijelölt helyeken közelíthetik meg az állatok kifutóját.
 7. A Safari Park részen csak gépjárműben lehet tartózkodni, semmilyen okból nem lehet a gépjárművet elhagyni.
 8. A gépjármű ablakai leereszthetők, de a látogatónak óvakodnia kell az állatok ingerlésétől. Fényképezni csak vaku nélkül engedélyezett, nehogy a közelítő állatok megriadjanak.
 9. Az állatok érzékenysége miatt csak a területen vásárolt, erre a célra előkészített „ZOO csemegével” és répával lehet az élményetetést megvalósítani. Ahol az etetést tábla tiltja, ott még „ZOO csemege” sem adható.
 10. A kiegészítő szolgáltatásokat is csak felnőtt korúak (dodgem, büfé, stb.), vagy a felügyeletük alatt levő gyermek veheti igénybe.
 11. A kísérő felnőtt személy köteles a gyermek kíséretében maradni mindvégig a látogatás során, és a látogatás teljes ideje alatt fokozott figyelmet kell fordítania az általa felügyelt gyermek élet- , baleset- és vagyonbiztonságára. Ennek elmulasztásából eredő károkért az Állatkert nem vállal felelősséget.
 12. Az egész Állatkert és hozzá kapcsolódó szolgáltatások területén lévő játszótereket, játékokat, büfét, állatsimogatót, illetve az ú.n. „immerziós bemutatókat” (ahol a közönség közvetlenül érintkezhet az állatokkal) mindenki csak saját felelősségére használhatja, látogathatja. 14 éven aluli gyermekek ezeket a helyszíneket csak felnőtt kíséretében látogathatják.
 13. Az elveszett értékek és eltévedt gyermekek esetében a látogatók a főbejárati épületben kaphatnak segítséget.
 14. A látogatók kötelesek a lehető legnagyobb óvatossággal közlekedni és a vonatkozó KRESZ szabályait betartani.
 15. A lezárt és/vagy biztonsági korláttal elkerített területeken tartózkodni, az állatokhoz benyúlni veszélyes. Az ebből adódó balesetekért az Állatkertet felelősség nem terheli.
 16. Az állatok dobálása, egyéb módon történő ingerlése tilos.
 17. Az állatokat csak a kijelölt helyen és a módon lehet etetni.
 18. Az Állatkert területén lévő növények és állatok károsítása, gyűjtése tilos.
 19. Kutyát, macskát, egyéb kedvtelésből tartott állatot az intézmény területére behozni tilos.
 20. Léggömböt, egyéb riasztásra alkalmas tárgyakat az Állatkert területére behozni tilos.
 21. Dohányozni kizárólag a kijelölt területeken szabad.
 22. Fényképezni az Állatkert területén kizárólag magáncélra engedélyezett. Üzleti céllal fényképezni, filmfelvételt készíteni kizárólag az Állatkert igazgatója engedélye alaján lehetséges.
 23. Állatkert jogosult különféle esetekben bizonyos területek, épületek lezárására (átépítés, műszaki probléma, rendezvény, forgatás, állategészségügyi helyzet, stb.). Ezen lezárásokat indokolt esetben az Állatkert honlapján, vagy a bejáratnál közli a látogatókkal. Utólagos kártérítés, vagy jegyár csökkentés ezekre az eseményekre sem érvényesíthető.
 24. A látogatók csak a kijelölt útvonalon közlekedhetnek, a korlátokon, köteleken, egyéb határoló elemeken átlépni, átmászni szigorúan tilos.
 25. A látogatók legkésőbb zárórakor, azaz a pénztár bezárását követő egy órán belül az Állatkert területét kötelesek – minden külön felszólítás nélkül – elhagyni.
 26. Bármilyen panasz esetén a látogató jogosult a panaszkönyvbe észrevételeit bejegyezni, melyet az Állatkert köteles kivizsgálni és annak eredményéről a panasztevőt a bejelentést követő 30 napon belül értesíteni. A panaszkönyv a pénztárostól kérhető el. A pénztáros köteles a panaszkönyvi bejegyzés tényéről az Állatkert vezetőjét, távollétében a helyettesét haladéktalanul értesíteni.
 27. A látogatók jogosultak az Állatkert által – kizárólag a látogatók részére – kialakított gépkocsi parkolót használni. Azokon a napokon, amikor a parkolóra őr felügyel, a látogató parkolási díjat fizet.
 28. 14 éven aluli gyermek csak felnőtt kísérővel látogathatja az Állatkert.
 29. Tilos az intézmény területén szemetelni, a környezetet bármilyen egyéb módon szennyezni, tömény szeszes italt, egyéb tudatmódosító szereket fogyasztani, ezek hatása alatt a területen tartózkodni.
 30. Baleset, rendkívüli esemény esetén az Állatkert valamelyik dolgozóját kell értesíteni, aki a vonatkozó intézkedési tervek szerint intézkedik, illetve értesíti az Állatkert illetékes vezetőit, elsősegély nyújtó személyt. Elsősegély nyújtó személy, elsősegély láda és segélyhívási lehetőség a kijelölt és elsősegély jellel ellátott helynél található.
 31. Az Állatkertbe tilos behozni kutyát, házi dísz, vagy hobbiállatot, mert ez fokozott állategészségügyi veszélyforrás. Ez alól kivételt képeznek a megfelelő okmányokkal, oltási igazolvánnyal rendelkező betegsegítő kutyák.
 32. Az Állatkert köteles megfelelő módon biztonságos útvonalakat biztosítani a látogatók részére annak érdekében, hogy a látogatók a lehető legbiztonságosabb módon tekint­hessék meg az állatokat.
 33. Az Állatkert köteles egyértelmű tájékoztatást adni arról, hogy mely állatok, hogyan és mivel etethetők, illetve melyek azok, amelyek megérinthetők („állatsimogatás”).
 34. Az Állatkert térképet biztosít a látogatók részére a Vadasparkban található látnivalók elérhetőségéről.
 35. Az Állatkert az esetleges panaszok jelzése érdekében köteles panaszkönyvet tartani a pénztárosnál.
 36. Az Állatkert parkolási lehetőséget biztosít a látogatók gépjárművei részére, míg a ke­rékpárok tárolására a pénztár melletti hely szolgál. A parkolóban, illetve a tárolóban elhelyezett járművekért az Állatkert felelősséget nem vállal.
 37. Az Állatkert köteles az intézmény területén szeméttárolókat elhelyezni, valamint WC-ket biztosítani és ezek rendszeres takarításáról, a szemetesek ürítésükről gondoskodni.

Az 1-37. pontokban felsorolt kötelezettségek be nem tartásából eredő károkért az Állatkert semmilyen anyagi és egyéb felelősséget nem vállal. A szabályok megszegőit fel lehet szólítani az Állatkert elhagyására, ennek megtagadása esetén értesíteni kell a rendőrséget. A károkozókkal szemben bírósági úton kell eljárni

Impresszum
Általános szerződési feltételek
Adatvédelmi szabályzat